top of page

Vilkår for Lik Betaling

Vilkår gjeldende fra 10.08.2022

1. Avtaleparter

 

Lik Betaling er en tilleggstjeneste til strømkunder i Fortum Strøm AS, levert av Tellier Service AS, org.nr. 983 995 691, Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo («Tjenesteleverandør»).

 

Fortum Strøm AS, org.nr. 982 584 027, Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo, er «Strømleverandør» og administrerer kundedialogen mellom kunden av Lik Betaling («Kunden») og Tjenesteleverandøren ved å tilby kundeservice og informasjon om Lik Betaling i Strømleverandørens Min side-webapplikasjon og Mitt Fortum-mobilapplikasjon på vegne av Tjenesteleverandøren.

2. Beskrivelse av tjenesten

 

Lik Betaling er en tjeneste som hjelper Kunden å jevne ut betalingen av sine strømfakturaer fra Strømleverandøren. Tjenesteleverandøren fakturerer et månedlig likt beløp basert på forventet årskostnad for strøm, nettleie og andre tjenester fra Strømleverandøren («Månedsbeløp»). Differansen mellom Månedsbeløpet og beløpet fra strømfakturaen legges til Kundens «Saldo». Denne Saldoen kan være positiv eller negativ og vil naturlig variere gjennom året fordi strømforbruk og strømprisene varierer. Over en tolvmåneders periode er tjenestens formål å balansere ut Saldoen. Dersom Månedsbeløpet er lavere enn fakturert beløp fra Strømleverandøren, gir Strømleverandøren kreditt for negativ Saldo etter avtale med Tjenesteleverandøren.

 

Finansavtaleloven kapittel 3 finner anvendelse på Lik Betaling.

 

Strømleverandøren oversender fortløpende Kundens strømfakturaer til Tjenesteleverandøren. I tilfeller hvor Kunden får strømfakturaer fra Strømleverandøren tilsendt på Avtalegiro eller eFaktura, vil dette opphøre så lenge Lik Betaling er aktiv. Strømfakturaer vil være tilgjengelig på Kundens Min side hos Strømleverandøren og i Mitt Fortum-mobilapplikasjonen.

 

Tjenesteleverandøren sørger for at innbetalte Månedsbeløp benyttes for at Kundens strømfakturaer blir gjort opp.

 

3. Forutsetninger for å ha Lik Betaling

 

For å ha tjenesten Lik Betaling må Kunden ha en aktiv strømavtale med Fortum Strøm AS og avanserte måle- og styringssystemer (AMS-måler). Lik Betaling gjelder kun for privatpersoner.

 

Forfalte fakturaer fra Strømleverandøren, som ikke er betalt, skal gjøres opp med Strømleverandøren før oppstart av Lik Betaling.

 

4. Angrerett

Kunden har 14 dagers angrerett. Levering av Lik Betaling kan påbegynne før utløp av angrefristen. Ved at Kunden benytter seg av angreretten må Kundens strømfaktura, med nettleie hvis dette er inkludert, betales i sin helhet innen strømfakturaens forfallsdato.

 

5. Pris

 

Gjeldene priser vil alltid være tilgjengelig på Tjenesteleverandøren sine nettsider. Det tilkommer ikke merverdiavgift på tjenesten. Det påløper ikke renter for negativ Saldo ved betaling av Månedsbeløp ved forfall.

6. Pris- og vilkårsendringer

 

Prisen og vilkår for Lik Betaling kan endres med 6 ukers skriftlig varsel. Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden.

 

7. Fakturering

Faktura sendes ut månedlig, 12 ganger per år.

8. Tillegg for papirfaktura

Kunden må opprette eFaktura eller epostfaktura til andre -2.- fakturering, hvis ikke vil det påløpe et papirfakturagebyr på kr. 69, inklusiv merverdiavgift, per faktura.

9. Nettleie

 

Dersom Strømleverandøren har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil nettleien bli inkludert i Månedsbeløpene.

 

10. Re-beregning

 

Månedsbeløpet er fastsatt ut fra et estimert forventet årlig strømforbruk, forventet strømpris, antall anlegg, andre tjenester og eventuell nettleie. Endringer i nevnte forhold kan medføre at Tjenesteleverandøren re-beregner og endrer kundens Månedsbeløp. Dersom Månedsbeløpet blir endret vil kunden bli skriftlig informert.

 

11. Opphør og mislighold

 

Avtalen om Lik Betaling kan sies opp av Kunden uten oppsigelsestid.

 

Avtalen kan sies opp skriftlig av Tjenesteleverandøren med en frist på to måneder. Dersom det foreligger en saklig grunn til dette kan Kundens rett til å øke sin negative Saldo sperres i henholdt til finansavtaleloven § 51 a tredje ledd.

 

Dersom Kunden vesentlig misligholder avtalen, vil Kunden bli varslet om at Lik Betaling skal opphøre og at Kunden skal betale eventuell negativ Saldo. Kunden skal gis to ukers frist til å rette på forholdet ved å betale utestående Månedsbeløp. Videre vil Tjenesteleverandøren informere Strømleverandøren om forhold, blant annet Kundens betalingshistorikk som anses som relevant for Kundens avtaleforhold med Strømleverandøren.

 

Dersom Lik Betaling opphører må Kunden betale direkte til Strømleverandøren fremover. Eventuell negativ Saldo etter opphør av Lik Betaling vil bli innfordret av Strømleverandøren.

 

Opphører avtalen om Lik Betaling grunnet Kundens oppsigelse, bytte av strømleverandør eller anleggsovertakelse vil eventuell gjenstående negativ Saldo bli fakturert samlet i en sluttfaktura fra Strømleverandøren. Eventuelt tilgodehavende Saldo utbetales til Kunden innen 30 dager.

 

12. Bruk, utveksling og oppbevaring av opplysninger

 

Tjenesteleverandørens personvernerklæring som inneholder informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med Lik Betaling er tilgjengelig på Tjenesteleverandørens nettsider, www.tellierservice.no. Kunden anses med dette gjort kjent med Tjenesteleverandørens personvernerklæring.

 

Tjenesteleverandøren samarbeider med tredjeparter i forbindelse med leveringen av Lik Betaling. Alle opplysninger relatert til kundeforholdet kan benyttes, oppbevares, behandles og innhentes fra og utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at Tjenesteleverandøren skal kunne oppfylle avtalen med Kunden, herunder informasjonsutveksling med Strømleverandøren angående markedspriser og Kundens strømforbruk med det formålet å informere Kunden om eventuelle nødvendige endringer av Månedsbeløpet.

 

13. Generelle Bestemmelser

 

Kunden er forpliktet til å varsle Tjenesteleverandøren om endringer av navnet og/eller kontaktopplysninger, inkludert mobiltelefonnummeret. Det samme gjelder, dersom Kundens økonomiske situasjon endres i en slik grad at evnen til å betale i henhold til betingelsene kan påvirkes.

 

Tjenesteleverandøren har rett til å overdra rettighetene etter denne avtalen.

 

Uoverensstemmelser etter denne avtalen avgjøres etter norsk rett.

Priser:

 

Lik Betaling koster kun 49 kr per måned.

Du betaler ikke renter for eventuell negativ saldo.

Med eFaktura unngår du papirfakturagebyr på 69 kr per måned.

bottom of page