top of page

Vilkår for Strømkonto

Vilkår per 01.06.2022

1. Avtaleparter


Strømkonto er en tilleggstjeneste til strømkunder i NorgesEnergi levert av Tellier Service AS, org.nr. 983 995 691, Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo («Tjenesteleverandør»).

NorgesEnergi AS, org.nr. 939 692 738, Postboks 608 Lundsiden, 4606 Kristiansand, er «Strømleverandør» og administrer kundedialogen mellom kunden av tilleggstjenesten («Kontohaver») og Tjenesteleverandøren ved å tilby kundeservice og informasjon om Strømkonto i Strømleverandørens Min side-applikasjon på vegne av Tjenesteleverandøren.

Disse vilkårene («Strømkonto-avtalen») gjelder mellom Tjenesteleverandøren og Kontohaveren. Strømkonto-avtalen omfatter i tillegg gjeldende prisliste og betalingsbetingelser.

2. Definisjoner


I disse vilkår har ord og utrykk følgende betydning:

a. «Kontohaver» er forbruker og gjennom Strømkonto-tjenesten kredittkunde (jfr. Finansavtaleloven § 2 første ledd). Kontohaver må, i tillegg til å ha fast bostedsadresse i Norge, også være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.02.1997, kap. 2. Det er videre en forutsetning at Kontohaver har en strømavtale med NorgesEnergi.

b. «Kredittramme» er den kreditt som til enhver tid er gjeldende for Kontohavers Strømkonto.

c. «Kredittlimit» er innvilget øvre kredittgrense for gjenstående trukket kreditt Kontohaver kan ha etter at faktura har forfalt.

d. «Anbefalt månedsbeløp» er det beløp på fakturaen som anbefales Kontohaver å betale for å opprettholde en jevn betaling.

e. «Minstebeløp» er det månedlige beløp som minimum skal betales på fakturaforfall for at betalingsmislighold ikke skal inntreffe. Beløpet kan være høyere eller lavere enn faktisk fakturert strøm fra Strømleverandøren i en konkret periode.

f. «Saldo» er beløpet på Strømkontoen som kan være positiv som tilgodehavende eller negativ som gjeld overfor Tjenesteleverandøren.


3. Beskrivelse av Strømkonto


Kontohaver vil månedlig motta en faktura fra Tellier Service med et Anbefalt månedsbeløp, Minstebeløp og tildelt Kredittramme/-limit. Det Anbefalte månedsbeløpet er fastsatt ut fra et estimert forventet årlig strømforbruk, forventet strømpris, eventuell nettleie. Endringer i nevnte forhold kan medføre at Anbefalt måneds- og Minstebeløpet justeres. For at tjenesten skal fungere best slik at Kontohaveren kan betale like beløp per måned gjennom året bør Kontohaveren betale det Anbefalte beløpet hver måned.

Minstebeløpet er det som minimum må innbetales på kontoen per måned. Strømkonto gir adgang til en Kontokreditt med en tilgjengelig Kredittramme som kan brukes til å betale strømregninger. For benyttet kreditt påløper renter etter gjeldende prisliste, jf. pkt. 7a. Kreditten leveres av NorgesEnergi etter avtale med Tellier Service.

Kontohaveren vil fortsatt bli fakturert som strømkunde av Strømleverandøren og motta strømfaktura (inkludert eventuelt gjennomfakturert nettleie), men trenger kun å betale fakturaen fra Tellier Service for Strømkonto-tjenesten. Tellier Service vil dekke Kontohaverens betalingsforpliktelse overfor NorgesEnergi fortløpende på forfallsdato.

4. Søknad og aksept


a. Ved søknad om Strømkonto må gjeldende formelle søknadskjema benyttes. Kontohaver samtykker likevel til at bindende Strømkonto-avtale foreligger dersom søknaden er levert elektronisk. Den eller de som leverer søknaden, fysisk eller elektronisk, innestår for riktigheten av opplysningene som gis.

b. Ved søknad om Strømkonto erkjenner og aksepterer Kontohaver de vilkår og betingelser som fremkommer av Strømkonto-avtalen. Den endelige inngåelsen av Strømkonto-avtalen skjer i den utstrekning Tjenesteleverandøren etterkommer søknaden, med tilhørende tildelt Kredittramme/-limit.

c. Tjenesteleverandøren er berettiget til å innhente nødvendige kredittopplysninger om Kontohaver. Kontohaver samtykker til at Tjenesteleverandøren innhenter og utveksler opplysninger (herunder navn, adresse, kundenummer og annen kontaktinformasjon), samt historikk (herunder betalingshistorikk, kredittopplysninger, strømforbruk) med Strømleverandøren og eksterne kredittbyråer. Opplysningene brukes for kredittvurdering, fastsettelse av Kredittramme, Kredittlimit, Anbefalt månedsbeløp, Minstebeløp og administrering av Tjenesteleverandørens forpliktelser i relasjon til Strømkonto-avtalen.

d. Søknaden vurderes ved bruk av Tjenesteleverandørens til enhver tid gjeldende kredittscore-modeller samt beregning av forventet årlig strømkostnad. Eventuelt avslag begrunnes ikke.

e. Etter opprettelse av Strømkonto-avtalen oversender Strømleverandøren Kontohavers strømfakturaer til Tjenesteleverandøren, som betaler strømfakturaene på Kontohavers vegne til Strømleverandøren. Ved betaling belaster Tjenesteleverandøren fakturabeløpet på Kontohavers Strømkonto. I tilfeller hvor Kontohaver får strømfakturaer fra Strømleverandøren tilsendt på Avtalegiro eller eFaktura, vil dette opphøre så lenge Strømkonto er aktiv. Strømfakturaer vil være tilgjengelig på Kontohavers «Min side» hos Strømleverandøren.

5. Generelle bestemmelser


a. Kontoen er personlig og kan kun disponeres av Kontohaver for betaling av strømfaktura fra Strømleverandøren.

b. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre vilkår, priser og betalingsbetingelser. Dette vil i tilfelle bli endret og varslet i samsvar med Finansavtaleloven § 49 jfr. § 50.

c. Kontohaver er forpliktet til å varsle Tjenesteleverandøren om endringer av navnet og/eller kontaktopplysninger. Eventuelle tap/omkostninger som måtte påføres Tjenesteleverandøren som følge av manglende varsling, kan kreves erstattet fra Kontohaver. Det samme gjelder dersom Kontohavers økonomiske situasjon endres i en slik grad at evnen til å betale i henhold til betingelsene kan påvirkes.

d. Tjenesteleverandøren har rett til å overdra rettighetene etter Strømkonto-avtalen.

e. Uoverensstemmelser etter Strømkonto-avtalen avgjøres etter norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres ved Kontohavers lovbestemte verneting. Kan ikke Kontohavers lovbestemte verneting avdekkes, vedtas Oslo Tingrett som verneting.

6. Bruk, utveksling og oppbevaring av opplysninger/informasjon


Kontohaveren er med dette gjort kjent med Tjenesteleverandørens personvernerklæring som inneholder informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med Strømkonto-tjenesten.

Tjenesteleverandøren samarbeider med Kredinor SA som tredjepart i forbindelse med forvaltning av Strømkonto. Ved inngåelse av denne avtalen vil Kontohaverens personopplysninger som er nødvendig for å administrere Strømkonto-avtalen bli utlevert til Kredinor SA som behandler opplysningene på vegne av Tjenesteleverandøren.

Ved mislighold av Strømkonto-avtalen vil kravet blir overført til Kredinor SA i rollen som inkassosamarbeidspartner for innfordring. I den forbindelse vil personopplysninger om Kontohaveren bli utlevert til Kredinor SA som i slike tilfeller vil være selvstendig behandlingsansvarlig.

Ved sin aksept av Strømkonto-avtalen samtykker Kontohaver til at:

a. Alle opplysninger relatert til kundeforholdet kan benyttes, oppbevares, behandles og innhentes fra og utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at Tjenesteleverandøren skal kunne oppfylle Strømkonto-avtalen med Kontohaver eller etter gjeldende lovgivning. Opplysninger behandles av Tjenesteleverandøren og eventuelle tredjeparter under streng konfidensialitet og innenfor de rammer som følger av norsk lovgivning, avgitt samtykke til bruk til kredittstyringsformål, samt Tjenesteleverandørens kunderegister.

b. Det samtykkes til at Tjenesteleverandøren kan gi tredjepart direkte innsyn/tilgang til person-/faktura-/kredittinformasjon om Kontohaver med det formål å kunne betjene Kontohaver innenfor gjeldende lovgivning og Strømkonto-avtalen.

c. Tjenesteleverandøren kan foreta fornyet kredittvurdering av Kontohaver, der det foreligger saklig behov, for å overholde Tjenesteleverandørens gjeldende kredittstyring innenfor gjeldende lovgivning og Strømkonto-avtalen.

d. Tjenesteleverandøren vil løpende overvåke markedspriser og Kontohavers strømforbruk med det formål å varsle Kontohaver om eventuelle nødvendige endringer på Kredittramme, Anbefalt månedsbeløp og/eller Minstebeløp.

e. Bruk av opplysninger og Kontohavers rettigheter reguleres for øvrig av reglene i Personopplysningsloven, Finansavtaleloven med tilhørende forskrifter og gitte konsesjoner.

7. Priser, kredittreserve, betaling og betalingsbetingelser


a. Priser og betingelser for Strømkonto finnes på Tjenesteleverandøren sine nettsider om annet ikke er avtalt.

b. Kontohaver samtykker til at faktura for strømforbruk fra Strømleverandøren automatisk belastes på Strømkonto ved forfall på strømfakturaen.

c. Strømkonto er etablert med innvilget kreditt. Strømkonto er en gebyrbelastet tjeneste som belastes Kontohaver uavhengig av benyttet kreditt. Ved utnyttelse av kredittrammen belastes det en avtalt kredittrente. Kredittrente og gebyr fremkommer i til enhver tid gjeldende prisliste, jfr. pkt. 7a.

d. Kontohaveren blir skyldig den til enhver tid benyttede kreditt med tillegg av påløpte renter og omkostninger i henhold til gjeldende pris- og betalingsbetingelser, jfr. pkt. 7a.

e. Kontohaver er innforstått med at oppgitt Minstebeløp på faktura må minimum betales til forfall og at Anbefalt månedsbeløp på faktura bør betales for å opprettholde jevn månedlig betalingsbeløp i samsvar med formålet med tjenesten.

f. Kontohaver er innforstått med at det belastes etterskuddsvis månedsrenter etter gjeldende pris- og betalingsbetingelser av den til enhver tid trukket kreditt, jfr. pkt. 7a.

g. Kontohaver kan når som helst betale et høyere beløp enn Minstebeløp og Anbefalt månedsbeløp, herunder kan Kontohaver når som helst innfri gjelden. Det ytes ikke renter på Positiv saldo.

h. Hvis det ikke fremgår av sammenhengen hvilken post innbetalingen skal dekke vil enhver delbetaling gå til dekning av eldste poster på Strømkontoen.

i. Strømkontofakturaen forfaller til betaling 20 dager fra fakturadato.

j. Ved overtrekk av Kredittlimit må Kontohaver betale det overskytende beløpet ved første påfølgende forfall, i tillegg til Minstebeløp. Kontohaver vil bli varslet skriftlig om overtrekk av Kredittlimit.

k. Renter og andre omkostninger kan justeres ved endringer i Tjenesteleverandørens interne og eksterne rammebetingelser, så som endringer i det generelle rentenivå, endringer av andre omkostninger av betydning for Tjenesteleverandørens generelle driftsomkostninger m.m. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre rentesatser og øvrige vilkår for Strømkontoen. Dette vil bli endret og varslet i henhold til Finansavtaleloven § 49 og 50.

8. Angrerett, oppsigelse og mislighold


a. Kontohaver kan fritt benytte seg av angrerett innen 14 dager etter innvilget kreditt. (jf. Finansavtaleloven § 51b). Dersom melding gis skriftlig anses fristen å være overholdt om melding er avsendt innen fristens utløp. Ved å benytte seg av angreretten skal eventuell benyttet kreditt i sin helhet, inkludert påløpte renter og gebyrer tilbakebetales til Tjenesteleverandøren innen 30 dager etter at angreretten er benyttet. Ved bruk av angreretten faller partenes øvrige plikter til oppfyllelse av Strømkonto-avtalen bort.

b. Avtalen kan skriftlig sies opp av Kontohaver med 1 - en - måneds varsel. Restgjelden forfaller ved utløpet av oppsigelsesfristen. Nye strømfakturaer som på oppsigelsestidspunktet ikke er belastet Strømkonto, vil bli fakturert direkte fra Strømleverandøren til Kontohaver. Eventuell restgjeld skal betales av Kontohaver innen forfall og eventuell Positiv saldo utbetales av Tjenesteleverandøren innen 30 dager.

c. Opphører Strømkonto-avtalen mellom Kontohaver og Tjenesteleverandøren blir allerede mottatte strømfaktura-krav, renter og omkostninger fratrukket en eventuell Positiv saldo.

d. Ved betalingsmislighold vil inkassoomkostninger kunne påløpe i samsvar med inkassolovens og inkassoforskriftens bestemmelser. Eventuell rettslig inndrivelse av kravet vil kunne medføre omkostninger.

e. Tjenesteleverandøren kan, dersom det er saklig grunn til det, redusere den innvilgede Kredittrammen. Tjenesteleverandøren skal så langt det er mulig varsle Kontohaver før en slik beslutning iverksettes.

f. Ved vesentlig mislighold av Kontohaveren er Strømkonto-avtalen å anse som oppsagt av Tjenesteleverandøren. Eventuell benyttet kreditt forfaller til betaling 14 dager etter at Tjenesteleverandøren har sagt opp Strømkonto-avtalen jfr. Finansavtaleloven § 7. Tjenesteleverandøren har i denne sammenheng også rett til å si opp øvrige avtaler Kontohaver måtte ha med Tjenesteleverandøren. Videre vil tjenesteleverandøren informere Strømleverandøren om forholdet som anses som relevant for avtaleforholdet om levering av elektrisk kraft.

g. Tjenesteleverandøren har rett til å si opp Strømkonto-avtalen og øvrige avtaler Kontohaver måtte ha jfr. pkt. 8 f, med øyeblikkelig virkning, dersom Kontohaver klart har handlet i strid med redelighet og god tro før eller etter opprettelse av Strømkonto-avtalen.

 

Priser:

Du betaler 49 kroner per måned for å ha Strømkonto.

Nominell rente: 10 %

Med eFaktura unngår du papirfakturagebyr på 59 kroner i måneden.

Effektiv årlig rente ved benyttet kreditt:

kr 5 000,-21,76%

kr 10 000,-15,88%

kr 15 000,-13,92%

bottom of page